Бюджет 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2017г

Бюджет 2017 година

Разпределение  на бюджетните средства за делегираната  дейност /начален план/ на СУ „Васил Левски” с ПП –гр.Ветово

 

Гл.счетоводител:……………                  Директор:……………

Бюджет 2017 година

Разпределение на бюджетните средства за делегираната д-ст „Професионални паралелки ” /начален план/

Гл.счетоводител:……………                   Директор:…………