Начало

АНКЕТА ДО РОДИТЕЛИТЕ – ТУК

Днес, 03.11.2020г, в страница СФО са публикувани график на изпитите и конспектите за тях, моля обучаващите се в самостоятелна форма на обучение да се запознаят с тях.

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциацията Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.

Мненито ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

С уважение,

Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания м образованието.

АНКЕТА: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform 

Обява на подбор за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 работно  място

В края на обявлението има връзки към заявлението, бланка за CV и процедурата за подбор.

ОБЯВЛЕНИЕ

СУ „Васил Левски“ с ПП в изпълнение на   Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 работно място

    ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР –   1 работно място.

  1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

  1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

2.1.Образователна степен: основно/средно/висше образование.

2.2.Професионален опит – не се изисква.

2.3.Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище- ромски и /или турски.

2.4.Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

2.5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

2.6. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

2.7. Допълнителна квалификация/обучение:

–          компютърна грамотност

  1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Познаване културните и социални проблеми на общността;

– Владеене езика на общността – ромски и/или турски;

– Добри комуникативни умения;

– Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за участие в подбора /по образец /

– Документ за самоличност (за справка);

– Автобиография /по образец /;

– Копие от свидетелство за основно образование  /диплома за средно/ висше образование;

5.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

– Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи.

6.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ:

На 21.09.2020 г.от 14 ч.

Краен срок за подаване на документи: 18.09. 2020 г. /петък/,    17.00 часа

Документите се подават в деловодството на СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

БЛАНКА ЗА CV

    ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми родители,
Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение е съвсем нов и непознат начин на работа и  е необходима толерантност между всички участници в процеса на обучение. За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда Ви моля да отговорите на въпросите от анкетата: АНКЕТА

Уважаеми дами и господа,

Въпроси и запитвания за издаване на справки и документи от СУ „Васил Левски“ с ПП могат да бъдат отправяни на имейл  vetovo_su@abv.bg     и    sou_vetovo@abv.bg .

 

 АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА    OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS  ОТ УЧЕНИЦИТЕ

  1. Отворете сайта portal.office.com
  2. Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg, което Ви го дава класният и щракнете „Напред“.
  3. Въведете паролата, която също е дадена от класния ръководител, и щракнете „Влизане“.

Паролата, която Ви е предоставена, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола.

Новата паролата, която ще въведете, трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри.

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти въведете нова парола и щракнете „Влизане“.
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично.

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
 използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
 да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
 да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Бъдете здрави, силни и отговорни!

 

СУ „В.Левски” с ПП участва в проект „Образование за утрешния ден”. В училището са сформирани две групи: „Млад графичен дизайнер” и „В света на информационните технологии”. В проекта участват ученици от 5,6 и 9 клас.

Състезание „Дигитални бизнес модели“ в РУ „А.Кънчев“

В състезанието взеха участие 6 ученика от 11 и 12 клас от нашето училище. Анис от 11клас спечели първо място за време. Всички наши участници се представиха добре – двама са на второ място на първи етап и комплексно представяне, двама на трето място за време и комплексно представяне.

Анис получава награда за първо място на втори кръг за време:

Награждаване на отбора спечелил първо място за време:

Нашите участници след състезанието с г-н Радойски.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

 

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net