Начало

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Уважаеми родители и ученици, във връзка с проучване на Министерството на образованието и науката, ви молим  до 27.07. да участвате в анонимна анкета за ефективността от електронното обучение – в съответния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelUTzjyeJTmyURrZreMJSXeVK0y0htAiR3Ls4PBvJsLHQGeg/viewform – линк за родители

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOtsohlOkiIJorkCHKNOwHZQPr3S5AWbhvXdjroQteugAGbA/viewform – линк за ученици

Заповед № 942/23.06.2020г във връзка с приема на ученици в 8 клас

Заповед за определяне реда и условията за запознаване с оценената индивидуална работа от НВО на седмокласника 

клип „24 май с 1 „б“ клас“

      Моето бъдеще като инженер е в България2

За вас дванадесетокласници: информационен рекламен клип на Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://drive.google.com/drive/folders/1ESv64dGJllHCLfBjaVkuQs8Md9QE3TWk?usp=sharing

АНКЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми родители,
Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение е съвсем нов и непознат начин на работа и  е необходима толерантност между всички участници в процеса на обучение. За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда Ви моля да отговорите на въпросите от анкетата: АНКЕТА

Уважаеми дами и господа,

Въпроси и запитвания за издаване на справки и документи от СУ „Васил Левски“ с ПП могат да бъдат отправяни на имейл  vetovo_su@abv.bg     и    sou_vetovo@abv.bg .

 

 АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА    OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS  ОТ УЧЕНИЦИТЕ

 1. Отворете сайта portal.office.com
 2. Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg, което Ви го дава класният и щракнете „Напред“.
 3. Въведете паролата, която също е дадена от класния ръководител, и щракнете „Влизане“.

Паролата, която Ви е предоставена, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола.

Новата паролата, която ще въведете, трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри.

 1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти въведете нова парола и щракнете „Влизане“.
 2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично.

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
 използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
 да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
 да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Бъдете здрави, силни и отговорни!

Заповед за продължаване на грипната ваканция на територията на Русенска област до 13.03.2020 г. вкл.

СУ „В.Левски” с ПП участва в проект „Образование за утрешния ден”. В училището са сформирани две групи: „Млад графичен дизайнер” и „В света на информационните технологии”. В проекта участват ученици от 5,6 и 9 клас.

Състезание „Дигитални бизнес модели“ в РУ „А.Кънчев“

В състезанието взеха участие 6 ученика от 11 и 12 клас от нашето училище. Анис от 11клас спечели първо място за време. Всички наши участници се представиха добре – двама са на второ място на първи етап и комплексно представяне, двама на трето място за време и комплексно представяне.

Анис получава награда за първо място на втори кръг за време:

Награждаване на отбора спечелил първо място за време:

Нашите участници след състезанието с г-н Радойски.

Заповед за определяне на заявители по Схема „Училищен плод“  и  Схема „Училищно мляко“

Срокът за подаване на документи за кандидатстване  за длъжността   „Образователен медиатор“ по проект „Подкрепа за успех“ е удължен
до 15.10.2019 г.

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,публикува настоящото

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Допустими кандидати, съгласно чл. 13, ал. 1,  т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата) са :

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

– производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

УСЛОВИЯ

 1. Срокът за набиране на предложенията е от 07.10.2019 г. до 16.00 ч. на 14.10.2019г.;
 2. Място на подаване на предложенията – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
 3. Брой на учениците в училището  от І до IV клас включително през 2019/2020 учебна година е 142 бр.;
 4. Учебните години, за които ще се извършват доставките, са 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. /3 учебни години/;
 5. Максимален брой доставки за учебна 2019/2020 година:

– по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки;

– по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9  ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година, което важи за 2020/2021г. и 2021/2022г.;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

 1. По схема „Училищно мляко“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема, за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

– Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

– Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

– Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

– Участникът следва да е изпълнил поне една доставка през последните три години от датата на подаване на предложението по Схема „Училищно мляко“.

– Копие от сертификатите за качество, притежавани от кандидатите и/или производителите, чиито продукти ще се доставят в учебното заведение.

 1. По схема „Училищен плод“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема, за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

– Участникът следва да е изпълнил поне една доставка през последните три години от датата на подаване на предложението по Схема „Училищен плод “.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт – 0879620093, Стефка Тончева

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 07.10. 2019 г.

Стефка Тончева

Директор на СУ „Васил Левски” с ПП

Град Ветово

03.10.2019г

Обява на подбор за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 работно  място

В края на обявлението има връзки към заявлението, бланка за CV и процедурата за подбор.

ОБЯВЛЕНИЕ

СУ „Васил Левски“ с ПП в изпълнение на   Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1работно място

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

2.1.Образователна степен: основно/средно/висше образование.

2.2.Професионален опит – не се изисква.

2.3.Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище- ромски и /или турски.

2.4.Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

2.5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

2.6. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

2.7. Допълнителна квалификация/обучение:

–          компютърна грамотност

 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Познаване културните и социални проблеми на общността;

– Владеене езика на общността – ромски и/или турски;

– Добри комуникативни умения;

– Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за участие в подбора /по образец /

– Документ за самоличност (за справка);

– Автобиография /по образец /;

– Копие от свидетелство за основно образование  /диплома за средно/ висше образование;

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

– Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на събеседванес кандидатите, одобрени по документи.

 1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ:

На 09.10.2019 г.от 14 Ч.

Краен срок за подаване на документи: 07.10.2019 г., 17.00 часа

Документите се подават в деловодството на СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

БЛАНКА ЗА CV

Обява на подбор за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 работно  място

В края на обявлението има връзки към заявлението, бланка за CV и процедурата за подбор.

ОБЯВЛЕНИЕ

             СУ „Васил Левски“ с ПП в изпълнение на   Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1работно място

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

2.1.Образователна степен: основно/средно/висше образование.

2.2.Професионален опит – не се изисква.

2.3.Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище- ромски и /или турски.

2.4.Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

2.5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

2.6. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

2.7. Допълнителна квалификация/обучение:

–          компютърна грамотност

 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Познаване културните и социални проблеми на общността;

– Владеене езика на общността – ромски и/или турски;

– Добри комуникативни умения;

– Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за участие в подбора /по образец /

– Документ за самоличност (за справка);

– Автобиография /по образец /;

– Копие от свидетелство за основно образование  /диплома за средно/ висше образование;

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

– Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на събеседванес кандидатите, одобрени по документи.

 1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ:

На 27.09.2019 Г.ОТ 14 Ч.

Краен срок за подаване на документи: 25.09.2019 г., /сряда/,  17.00 часа

Документите се подават в деловодството на СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ № 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

БЛАНКА ЗА CV

 

110 години читалище „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ветово

Представяне на проект „Заедно ще бъде интересно“

На 28.09.2018 г.  се проведе Европейски    ден на спорта в училище (ЕДСУ)              „BG Бъди активен“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

 

 

.

 

 

 

  БЕЗПЛАТЕН ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР НА МАЙКРОСОФТ ЗА УЧЕНИЦИ

Скъпи родители,
НА СТРАНИЦАТА „ЗА РОДИТЕЛИТЕ“ ИМА ВРЪЗКИ КЪМ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ НА ВАШИТЕ ДЕЦА.

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

 

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net