Проект „Нов шанс за успех“

Проект BG05M2OP001-3.004

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

 От 27.02.2017 г. в училището работи група за ограмотяване на възрастни, която е сформирана по проекта. Обучаемите са на възраст от 30 до 60 години и не са завършили начален етап.