Проекти

ТВОЯТ ЧАС

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5

Проект BG05M2OP001-2.004-0004  

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоятчас)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-3.004

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

„Нов шанс за успех“

 От 27.02.2017 г. в училището работи група за ограмотяване на възрастни, която е сформирана по проекта. Обучаемите са на възраст от 30 до 60 години и не са завършили начален етап.