Прием след 7 клас

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ С БЪДЕЩЕ

images5

 ЗАПОВЕД – УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2019/2020г

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За първи етап на класиране:

Подаване на документи :  03.07 – 05.07.2019 г.

Обявяване на приетите ученици в първи етап 11.07.2019г.

Записване  12.07 – 16.07. 2019 г.

За втори етап на класиране:

Подаване на документи:12.07 до 16.07.2019 г.

Обявяване на приетите ученици във втори етап 18.07.2019г.

Записване 19.07 – 22.07. 2019 г.

Обявяване на незаетите места след втори етап 23.07.2019г.

За трети етап на класиране:

Подаване на документи :  24.07 – 25.07.2019 г.

Обявяване списък на приетите след трети етап 29.07.2019г.

Записване 31.07.2019 г.

Обявяване на незаетите места на 01.08.2019г

Попълване на незаетите места до 10.09.2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Кандидатите да са завършили основно образование и да не са по-възрастни от 17 г.
 2. Кандидатите подреждат специалностите по свое желание.
 3. Класирането се извършва по бал, като балообразуващите предмети след VІІ клас за специалност:

Електрообзавеждане на производството  –удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по  Физика и астрономия и по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

  – Технология на неорганичните вещества –  удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по Информационни технологии и по  Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

1

 1. Кратко представяне на училището и специалностите

Нашето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.

Днес в училището се обучават над 380 ученици от 1 до 12 клас. Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база – класни стаи оборудвани с мултимедия и компютър, интерактивни дъски, работилници, библиотека, стол.

Учениците в СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси. Няколко поредни години ученици от професионалните паралелки, обучаващи се в специалност „Икономическа информатика“ участват в проект „Ученически практики“, където трупаха опит за работа в реална работна среда. Учениците се обучават и в извънкласна дейност „Бизнес и предприемачество”, където работят в учебно-тренировъчни фирми. Ежегодното участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, освен сертификатите за участие учениците ни спечелиха и награда за най-креативна фирма.

През настоящата учебна година предвиждаме прием в две специалности : „Електрообзавеждане на производството” и „Технология на неорганичните вещектва“ ,  с възможност учениците да придобиват знания по специалността в реална работна среда. Практическото обучение, предвидено за дуалната система в 11. и 12. клас, ще се осъществява с партньорите от „Каолин” ЕАД.

 1. Специалности/Профили и реализация: 
 2. Специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, Втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение, 5-годишен срок на обучение, 26 ученици.

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по физика и астрономия и информационни технологии, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаемият ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно- измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Електромонтьор и могат да проектират, конструират и разчитат системи за управление и защита; придобиват практически умения за монтаж на силнотокови ел. уреди; умеят да извършват диагностика и ремонт на ел. машини, трансформатори, апарати за управление и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 

 1. Специалности/Профили и реализация: Специалност код 5240601 „Технология на неорганичните вещества“ отпрофесия код 524060 „Химик-оператор“от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение), с прием след завършено основно образование

1.Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по химия и опазване на околната среда и информационни технологии , изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалносткод 5240601 „Технология на неорганичните вещества“

представяне на специалността: – Химикът-оператор работи с машини, уреди и апарати в различните видове производства и по време на своята дейност осъществява наблюдение на работните процеси. Работата на химик-оператора включва: подготовка, претегляне и смесване на суровини или съставки в правилната последователност; захранване на машините със суровини и материали; работа с машините за подготовка и обработка на съставки или крайни продукт; изпитване на проби от продукта за проверка на качеството и нанасяне на получените данни в съответни протоколи; проверка на инструментите и оборудването за правилната им работа. Много от задачите, които изпълнява, се извършват с помощта на специализиран софтуер. Това налага задължително усвояване на компетенции за работа с такива програми. Използването на компютри, съвременни софтуерни пакети и модерно производствено оборудване е важно условие за упражняването на тази професия.

За ученици, навършили 16 години, в XI и XII клас се организира обучение чрез работа (дуално обучение) за придобиване на професионална квалификация и за усвояване на общообразователния минимум. Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Системата на дуално обучение е въведена и функционира много успешно в Германия, Швейцария, Австрия и други.

Практическото обучение в реална работна среда ще се провежда в предприятието-партньор – „Каолин” АД, под ръководството на наставник, определен от работодателя, и на учител по професионална подготовка.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Химик – оператор.

 • Референции– Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми. Учениците получават професионална подготовка в модерно оборудвани кабинети в Учебния център на фирма Каолин ЕАД. Образованието в СУ „В. Левски” с професионални паралелки е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.

За повече информация вижте по-долу

 1. Лице за контакт

Име: Стефка Тончева – Директор

Телефон: 08161/20-04 и 0879620093

E-mail: sou_vetovo@abv.bg