Прием след 7 клас

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ С БЪДЕЩЕ

images5

 ЗАПОВЕД – УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2019/2020г

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ В 8.КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г.:

За първи етап на класиране:

Подаване на документи :  03.07 – 05.07.2019 г.

Обявяване на приетите ученици в първи етап 11.07.2019г.

Записване  12.07 – 16.07. 2019 г.

За втори етап на класиране:

Подаване на документи:12.07 до 16.07.2019 г.

Обявяване на приетите ученици във втори етап 18.07.2019г.

Записване 19.07 – 22.07. 2019 г.

Обявяване на незаетите места след втори етап 23.07.2019г.

За трети етап на класиране:

Подаване на документи :  24.07 – 25.07.2019 г.

Обявяване списък на приетите след трети етап 29.07.2019г.

Записване 31.07.2019 г.

Обявяване на незаетите места на 01.08.2019г

Попълване на незаетите места до 10.09.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

От 8.00 ч. до 19.00 ч. в периода от 03.07. до 05.07.2019 г.

От 8.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 12.07. до 01.08.2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Кандидатите да са завършили основно образование и да не са по-възрастни от 17 г.
 2. Кандидатите подреждат специалностите по свое желание.
 3. Класирането се извършва по бал, като балообразуващите предмети след VІІ клас за специалност:

Електрообзавеждане на производството  –удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по  Физика и астрономия и по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

  – Технология на неорганичните вещества –  удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по Информационни технологии и по  Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

1

 1. Кратко представяне на училището и специалностите

Нашето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.

Днес в училището се обучават над 380 ученици от 1 до 12 клас. Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база – класни стаи оборудвани с мултимедия и компютър, интерактивни дъски, работилници, библиотека, стол.

Учениците в СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси. Няколко поредни години ученици от професионалните паралелки, обучаващи се в специалност „Икономическа информатика“ участват в проект „Ученически практики“, където трупаха опит за работа в реална работна среда. Учениците се обучават и в извънкласна дейност „Бизнес и предприемачество”, където работят в учебно-тренировъчни фирми. Ежегодното участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, освен сертификатите за участие учениците ни спечелиха и награда за най-креативна фирма.

През настоящата учебна година предвиждаме прием в две специалности : „Електрообзавеждане на производството” и „Технология на неорганичните вещектва“ ,  с възможност учениците да придобиват знания по специалността в реална работна среда. Практическото обучение, предвидено за дуалната система в 11. и 12. клас, ще се осъществява с партньорите от „Каолин” ЕАД.

 1. Специалности/Профили и реализация: 
 2. Специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, Втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение, 5-годишен срок на обучение, 26 ученици.

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по физика и астрономия и информационни технологии, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаемият ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно- измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Електромонтьор и могат да проектират, конструират и разчитат системи за управление и защита; придобиват практически умения за монтаж на силнотокови ел. уреди; умеят да извършват диагностика и ремонт на ел. машини, трансформатори, апарати за управление и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 

 1. Специалности/Профили и реализация: Специалност код 5240601 „Технология на неорганичните вещества“ отпрофесия код 524060 „Химик-оператор“от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение), с прием след завършено основно образование

1.Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по химия и опазване на околната среда и информационни технологии , изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалносткод 5240601 „Технология на неорганичните вещества“

представяне на специалността: – Химикът-оператор работи с машини, уреди и апарати в различните видове производства и по време на своята дейност осъществява наблюдение на работните процеси. Работата на химик-оператора включва: подготовка, претегляне и смесване на суровини или съставки в правилната последователност; захранване на машините със суровини и материали; работа с машините за подготовка и обработка на съставки или крайни продукт; изпитване на проби от продукта за проверка на качеството и нанасяне на получените данни в съответни протоколи; проверка на инструментите и оборудването за правилната им работа. Много от задачите, които изпълнява, се извършват с помощта на специализиран софтуер. Това налага задължително усвояване на компетенции за работа с такива програми. Използването на компютри, съвременни софтуерни пакети и модерно производствено оборудване е важно условие за упражняването на тази професия.

За ученици, навършили 16 години, в XI и XII клас се организира обучение чрез работа (дуално обучение) за придобиване на професионална квалификация и за усвояване на общообразователния минимум. Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Системата на дуално обучение е въведена и функционира много успешно в Германия, Швейцария, Австрия и други.

Практическото обучение в реална работна среда ще се провежда в предприятието-партньор – „Каолин” АД, под ръководството на наставник, определен от работодателя, и на учител по професионална подготовка.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Химик – оператор.

 • Референции– Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми. Учениците получават професионална подготовка в модерно оборудвани кабинети в Учебния център на фирма Каолин ЕАД. Образованието в СУ „В. Левски” с професионални паралелки е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.

За повече информация вижте по-долу

 1. Лице за контакт

Име: Стефка Тончева – Директор

Телефон: 08161/20-04 и 0879620093

E-mail: sou_vetovo@abv.bg