Прием след 7 клас

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ С БЪДЕЩЕ

images5

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За първи етап на класиране:

Подаване на документи :   20.06 – 26. 06. 2018 г.

Записване  04.07 – 06.07. 2018 г.

За втори етап на класиране:

Подаване на документи:   04.07 до 06.07.2018 г.

Записване 13.07 – 17.07. 2018 г.

За трети етап на класиране:

Подаване на документи :  20.07 – 24.07. 2018 г.

Записване 27.07- 30.07.2018 г.

Попълване на незаетите места до 11.09.2018 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Кандидатите да са завършили основно образование и да не са по-възрастни от 17 г.
 2. Кандидатите подреждат специалностите по свое желание.
 3. Класирането се извършва по бал, като балообразуващите предмети след VІІ клас за специалност:

Електрообзавеждане на производството  – удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по  Физика и астрономия и по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

  – Икономическо информационно осигуряване –  удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по Информационни технологии и по  Физика и астрономия и от свидетелството за основно образование.

1. Кратко представяне на училището и специалностите

Нашето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.

Днес в училището се обучават над 400 ученици от 1 до 12 клас. Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база – класни стаи оборудвани с мултимедия и компютър, интерактивни дъски, 4 работилници, сграда за провеждане на обучението по Технологии, библиотека, стол.

Учениците в СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси. Няколко поредни години ученици от професионалните паралелки, обучаващи се в специалност „Икономическа информатика“ участват в проект „Ученически практики“, където трупаха опит за работа в реална работна среда. Учениците се обучават и в извънкласна дейност „Бизнес и предприемачество”, където работят в учебно-тренировъчни фирми. Ежегодното участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, освен сертификатите за участие учениците ни спечелиха и награда за най-креативна фирма.

През настоящата учебна година предвиждаме прием в специалност „Електрообзавеждане на производството” с възможност учениците да придобиват знания по специалността в реална работна среда. Практическото обучение, предвидено за дуалната система в 11. и 12. клас, ще се осъществява с партньорите от „Каолин” ЕАД.

 1. Специалности/Профили и реализация: 
 1. Специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, Втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение, 5-годишен срок на обучение, 26 ученици.

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по физика и астрономия и информационни технологии, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаемият ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно- измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Електромонтьор и могат да проектират, конструират и разчитат системи за управление и защита; придобиват практически умения за монтаж на силнотокови ел. уреди; умеят да извършват диагностика и ремонт на ел. машини, трансформатори, апарати за управление и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 1. Специалност 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ по професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“, професионално направление 482 „Приложна информатика“, Втора степен на професионална квалификация, 5-годишен срок на обучение, 26 ученици

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
 2. оценките по информационни технологии и физика и астрономия , изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В специалност „Икономическо информационно осигуряване” се обучават ученици, които желаят да се реализират в сферата на новите технологии. Усвояването на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др. са заложени в учебния план на специалността. Обучението по професията Оператор информационно осигуряване формира теоретични знания в областта на икономиката, теоретични знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с въвеждане, обработка на данни, изготвяне на справки, извлечения, диаграми, презентации. Професионалната подготовка включва теория и практика по учебни предмети: микроикономика, макроикономика, право, обща теория на счетоводната отчетност, бизнес комуникации, икономика на предприятието, счетоводство на предприятието, обща теория на статистиката, компютърни архитектури и операционни системи, функционални приложни програми, компютърно счетоводство, икономическа информатика, програмиране и алгоритмични езици.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Оператор информационно осигуряване може да работи като Оператор въвеждане на данни или Специалист с контролни функции въвеждане на данни или да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 • Референции – Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми. Учениците получават професионална подготовка в модерно оборудвани кабинети в Учебния център на фирма Каолин ЕАД. Образованието в СУ „В. Левски” с професионални паралелки е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.

За повече информация вижте по-долу

 1. Лице за контакт

Име: Стефка Тончева – Директор

Телефон: 08161/20-04 и 0879620093

E-mail: sou_vetovo@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за държавен план – прием  в VIII клас в СУ „В. Левски” с ПП – Ветово за уч. 2018/2019 г.

 1.Утвърден държавен план – прием  в VIII клас, след завършено основно образованиев две паралелки по две специалности, както следва:

1.1.В една паралелка – специалност  – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, Втора степен на професионална квалификация, Дуалнасистема на обучение, 5-годишен срок на обучение

Вид на паралелката: професионална, дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Начин на прием: завършено основно образование – VII клас.

Форма на обучение: дуална система на обучение /обучение чрез работа/

Брой ученици:   26  и

1.2.В една паралелка – специалност  – 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“, по професия 482020 Оператор информационно осигуряване, професионално направление 482 Приложна информатика

Втора степен на професионална квалификация, 5-годишен срок на обучение

Вид на паралелката: професионална

Начин на прием: завършено основно образование – VII клас.

Форма на обучение: дневна

Брой ученици:   26

2.Определен бал за класиране на учениците  –  формира се като сбор от следните елементи:

За специалност  – 5220204 „ Електрообзавеждане на производството“:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по Български език илитература и по Математика.
 2. оценките по Физика и астрономия и по Информационни технологии, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по Български език и литература или по Математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата в специалността:

1) те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

2) ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 1) се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки.

3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2) се подреждат в низходящ ред по общия успех от оценките от учебните предмети, изучавани в VII клас по Български език и литература, първи чужд език, Математика, История и цивилизация, География и икономика, Биология и здравно образование, Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Не се предвижда квота за момчета и момичета.

За специалност  – 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“:

 1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика.
 2. оценките по Информационни технологии и по Физика и астрономия , изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по Български език и литература или по Математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата в специалността:

1) те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

2) ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 1) се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки.

3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2) се подреждат в низходящ ред по общия успех от оценките от учебните предмети, изучавани в VII клас по Български език и литература, първи чужд език, Математика, История и цивилизация, География и икономика, Биология и здравно образование, Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Не се предвижда квота за момчета и момичета.

Учениците, приети в VIII за учебната 2018 / 2019 година, като първи чужд език ще изучават руски език, без интензивно и без разширено изучаване.