Прием след 7 клас

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 2021/2022 -Русе

Запознайте се с процедурата за кандидатстване на учениците за прием в 8 клас от следния документ:

За процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ С БЪДЕЩЕ

images5

График  за прием след завършено основно образование в 8.клас, утвърден със Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ В 8.КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 г.:

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016  г.

За първи етап на класиране:

Подаване на документи : 05.07.2021 г.- 07.07.2021 г.

Обявяване на приетите ученици в първи етап до 13.07.2021г. вкл.

Записване  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07. 2021 г.

За втори етап на класиране:

Подаване на документи: до 16.07.2021 г.

Обявяване на приетите ученици във втори етап до 20.07.2021г. вкл.

Записване до 22.07. 2021 г.

Обявяване на записаните и незаетите места след втори етап  23.07.2021г.

За трети етап на класиране:

Подаване на документи :  26.07 – 27.07.2021г. вкл.

Обявяване списък на приетите след трети етап  29.07.2021г.

Записване  30.07.2021 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  02.08.2021г

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2021г вкл.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

от 05.07 до 07.07.2021г – от 8.00 ч. до 19.00 ч.

от 26.07. до 27.07.2021г – от 9.00 ч. до 17.00 ч.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Кандидатите да са завършили основно образование и да не са по-възрастни от 17 г.
  2. Кандидатите подреждат специалностите по свое желание.
  3. Класирането се извършва по бал, като балообразуващите предмети след VІІ клас за специалност:

Електрообзавеждане на производството  –удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика, оценките по  Физика и астрономия и по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

  1. Кратко представяне на училището и специалностите

Нашето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.

Днес в училището се обучават над 380 ученици от 1 до 12 клас. Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база – класни стаи оборудвани с мултимедия и компютър, интерактивни дъски, работилници, библиотека, стол.

Учениците в СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси. Няколко поредни години ученици от професионалните паралелки, обучаващи се в специалност „Икономическа информатика“ участват в проект „Ученически практики“, където трупаха опит за работа в реална работна среда. Учениците се обучават и в извънкласна дейност „Бизнес и предприемачество”, където работят в учебно-тренировъчни фирми. Ежегодното участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, освен сертификатите за участие учениците ни спечелиха и награда за най-креативна фирма.

През настоящата учебна година предвиждаме прием в  специалност: „Електрообзавеждане на производството” ,  с възможност учениците да придобиват знания по специалността в реална работна среда. Практическото обучение, предвидено за дуалната система в 11. и 12. клас, ще се осъществява с партньорите от „Каолин” ЕАД.

Специалност 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, Втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение, 5-годишен срок на обучение, 26 ученици.

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:

  1. удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
  2. оценките по физика и астрономия и информационни технологии, изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаемият ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно- измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Профилиращи  предмети: няма

Изучаване на чужд език: І чужд – Руски език, ІІ чужд – Английски език

Реализация на завършилите:

Завършилите 12. клас получават ІІ степен на професионална квалификация по професия Електромонтьор и могат да проектират, конструират и разчитат системи за управление и защита; придобиват практически умения за монтаж на силнотокови ел. уреди; умеят да извършват диагностика и ремонт на ел. машини, трансформатори, апарати за управление и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

За ученици, навършили 16 години, в XI и XII клас се организира обучение чрез работа (дуално обучение) за придобиване на професионална квалификация и за усвояване на общообразователния минимум. Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Системата на дуално обучение е въведена и функционира много успешно в Германия, Швейцария, Австрия и други.

Практическото обучение в реална работна среда ще се провежда в предприятието-партньор – „Каолин” АД, под ръководството на наставник, определен от работодателя, и на учител по професионална подготовка.

  • Референции– Училището има богата извънкласна и извънучилищна дейност. Работи по различни проекти и програми. Учениците получават професионална подготовка в модерно оборудвани кабинети в Учебния център на фирма Каолин ЕАД. Образованието в СУ „В. Левски” с професионални паралелки е добра гаранция за отлична социална реализация на младите хора.

За повече информация вижте по-долу

  1. Лице за контакт

Име: Стефка Тончева – Директор

Телефон: 08161/20-04 и 0879620093

E-mail: sou_vetovo@abv.bg