Прием в 1 клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

Заповед за план-прием в І клас за 2024-2025г

  1. Брой паралелки и брой места в тях

2 паралелки – по 22 ученици

 Критерии за подбор на първокласници

  • Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
·       Заявление се подава лично от заявителя (родител и/или настойник).
·       Децата да живеят на територията на Община Ветово или в селища, намиращи се в близост до Ветово
·       Да са завършили подготвителна група в детска градина или в училище, а ако не са – родителите да подадат декларация за това.

2. Документи за кандидатстване

·        Заявление за кандидатстване (по образец на училището);
·        Удостоверението за раждане на детето – оригинал за справка;
·        Лична карта на родителя за справка;

 

3. Документи за записване

·        Заявление за записване (по образец на училището);
·        Лична карта на родителя за справка;
·        Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

 

  1. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите
  2. Избираеми учебни предмети
  • Български език и литература;
  • Математика.

 

  • Форми на извънкласни дейности, организирани от училището

Дейности от областта на науката, изкуствата, културата

  • Информация за целодневната организация на учебния процес

Организацията на обучението в първи клас е целодневна – като часовете са в самостоятелен блок до обяд, а след обяд часове за самоподготовка, занимания по интереси и активен отдих и физическа активност. Желаещите може да се възползват от услугите, предоставяни от Училищния стол, за обедно хранене.

Лице за контакт

Хюлия Маджирова, директор, тел. 08161 2004, 0879620093