СТИПЕНДИИ

ИНФОРМАЦИЯ

За утвърдените  от директора на училището стипендии за 2-ри срок на учебната 2021/2022г, по предложения направени от комисията по чл.8,ал.2,т.1 по ПМС 328/21.12.2017г.

 Утвърдените видове стипендии са ,както следва:

-По чл.4,ал.1, т.1-месечна стипендия за постигнати образователни резултати -6 ученика по 60.00лв.

-По чл.4, ал.1,т.3-месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания-  3ученика в размер на 45лв.;

-По чл.4, ал.2-месечна стипендия за ученици само с един родител – 6 ученика в размер на 45лв.;

-По чл.4,ал.1,т.5-стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение от първи гимназиален етап-50 ученика по 40.00 лв;

-По чл.4, ал.1,т.6-месечна стипендия за ученици ,които са приети за обучение в  VIII клас по защитените от държавата специалности  от професии или специалности от професии,по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и се обучават по тези специалности през учебната година-18 ученика по 40.00лв.

-по чл.5 ,т.1 –стипендия за преодоляване от ученика на еднократни  социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование- 1 ученик в размер на 60.00лв.

Информация за утвърдените стипендии за втория учебен срок на 2021/2022г

Уведомление за утвърдените стипендии за първия учебен срок на 2021/2022г

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии

ЗАПОВЕД

СТИПЕНДИИ 2017/2018г