Вътрешноучилищни документи

2019/2020

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „В.ЛЕВСКИ“ с ПП

Етичен кодекс на училищната общност

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2018/2019

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНАТА ИНОВАЦИЯ ПО   НП „КВАЛИФИКАЦИЯ“,    4.1.6. “МОБИЛНОСТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩА С КАБИНЕТИ ЗА МЕДИАЦИЯ И РАЗВИТА IТ СТРУКТУРА“

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ            2018-2020

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „В.ЛЕВСКИ“ с ПП

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ през учебната година

2017/2018

ГОДИШЕН   ПЛАН   НА   УЧИЛИЩЕТО

Актуализация на УЧИЛИЩЕН ПЛАН за изпълнение на Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г

ПРОЦЕДУРИ, ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с ПП

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПДУ ОТ 22.12.2017г

АКТУАЛИЗАЦИЯ 5

Актуализация на ПДУ  – чл.97, ал.1, т. 25

Актуализация № 8 / 29.01.2018 г.

Актуализация № 9/14.09.2018г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с ПП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ „В.ЛЕВСКИ“ с ПП

Мерки, които трябва да се предприемат за преодоляване затрудненията и пропуските в знанията на учениците

Седмично  и дневно разписание на часовете за групите в  ЦДО   1.уч.срок    

2016/2017

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с ПП

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г

Мерки за повишаване качеството на образованието през IIсрок 2016/2017г

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2016-2017