Вътрешноучилищни документи

2022/2023

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2021/2022

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛА за работа в условията на   COVID-19

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците в началото на учебната година

Мерки за преодоляване на обучителните затруднения, набелязани след проведено входно ниво

2020/2021

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛА за работа в условията на   COVID-19

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците

Мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците в края на учебната година

2019/2020

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ с професионални паралелки

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „В.ЛЕВСКИ“ С ПП ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „В.ЛЕВСКИ“ с ПП

Етичен кодекс на училищната общност

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН