Национално външно оценяване

 

Доклад на Бахар Ахмед за резултатите от учебната дейност на учениците от V до VІІ клас учебна 2018-2019 година

В края на тази учебна година направих сравнителен анализ на резултатите от входните нива  и годишния успех, а не с изходните нива, както през предходните години.

Почти по всички предмети и класове резултатите от годишния успех са по-ниски в сравнение с входните нива. Възможно е това да се дължи на факта, че някои от слабите ученици не са присъствали по време на контролните работи за входни нива.

По български език и литература, математика,човекът и природата,история и география най висок успех в края на учебната година са показали учениците от Vа и Vб класове.

По информационни технологии, английски език, физика, химия и биология най- висок е успеха на VІІа клас.

В края на тази учебна година няма голям брой слаби оценки. Най-голям е процента на средните оценки. Отличните оценки за съжаление също са малко. Намаляването на двойките по български език и математика до известна степен се дължи на това, че през месец юни  с изоставащите ученици се работи по проект „Подкрепа за успех“. Той даде възможност на учениците да усвоят част от пропуснатия материал през годината. С тези ученици, които са приключили срока със слаби оценки се провеждат допълнителни часове работа по съответния учебен предмет

Резултатите от НВО в VІІ клас се очакваше да не са много високи, защото във випуска като цяло има много малко ученици, които имат желание да учат.Голяма част от учениците допускат голям брой отсъствия. Почти всички ученици са билингви и някои от тях не разбират условията на задачите.

Средния бал в точки по български и литература  на НВО е 24,49, а по математика – 16,12.

С цел да се повишат резултатите от учебния процес през следващата учебна година трябва да се прилагат следните действия:

– оценяването да се използва, за да се внуши у учениците чувството за напредък в учебния процес;

– на учениците да се обяснява целта на тестовете и на другите форми на оценка на техните знания;

– провеждане на консултации;

– подобряваненадисциплинатанаученеците;

-да се използват интерактивни методи и средства с цел учениците по-лесно и задълбочено да усвояват материала.

– работа с родители за осигуряване на присъствието на децата им в часовете

– провеждане на извънкласни занимания

– индивидуална работа с учениците, показали слаби резултати, като им се поставят по-леки задания.

 

Доклад на Андреяна Зачева за резултатите от учебната дейност на учениците от VIII до XІІ клас учебна 2018-2019 година

През учебната 2018/2019г 54,55 % от допуснатите до ДЗИ ученици успешно положиха двата ДЗИ, което показва нуждата от полагането на допълнителни методи и мерки за повишаване на броя успешно положили ДЗИ ученици.

Усилията на педагозите са насочени в следните сфери:

1.АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА.

МЕРКИ:

 • Запознаване със Стандарта за физическата среда и информационното обслужване;
 • Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;
 • Осигуряване на условия за неформално учене. Електронно; Дистанционно; Виртуално.

2.УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ.

МЕРКИ:

 • Осигуряване на условия за интерактивно учене. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети;
 • Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики;
 • Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване)
 • Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето;
 • Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. Интернет сайтът на училището съдържа материали по различни дисциплини и връзки към образователни сайтове.;
 • Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост
 • Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.
 • Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС
 • Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения
 • Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й. Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.
 • Планиране и използване на ИКТ в урока Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.  Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.  Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в мултимедийна и електронна среда.
 • Интерактивен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал
 • Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.
 • Провеждане на ежегодни информационни кампании в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване
 • Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за преодоляването им.
 • Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

3.ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ

ПОДОБРЕНИЕ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНА УЧИЛИЩНА СРЕДА.

МЕРКИ:

 • Изградени са училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на ученика;  изграждане на позитивен организационен климат;  утвърждаване на позитивна дисциплина;  развитие на училищната общност
 • Предефиниране на политики, приоритети и ценности. Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция.
 • Изграждане на умения за работа в екип в паралелката Създаване на условия за проектно учене;
 • Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа в екип
 • Осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми;
 • Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции
 • Организиране от училището на състезания, конкурси и др.