Мерки, анализ НВО

Отчет за резултатите от учебната дейност през първи учебен срок и мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците – 2020/2021г

Мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците

Анализ  и отчет  на резултатите в края на учебната 2019/2020 година

 І – ІV клас

Учебната 2019/2020 година завърши с обучение в електронна среда, поради тази причина повечето от паралелките  не успяха да проведат тестове за установяване на изходното равнище. Успехът на учениците е оформен  на базата  на текущите изпитвания през през втори учебен срок.

Педагогическите специалисти ми  предоставиха средния годишен успех на паралелката по съответните предмети.  Констатираните резултати са обобщени, анализирани и направени съответните изводи: най-висок успех  по български език и литература са постигнали учениците от ІІ „а” клас –  мн. добър 4,55,  по математика -ІІ „б” клас- добър 4,31, човекът и обществото и човекът и природата  – 4,93 – ІІІ „а” клас. Английски език 4,86 – ІV „б”, Руски език – 4,70 – ІV „а”

На учениците от І клас в началото на  учебната годината бе направена входяща диагностика и сега в края на учебната година  отчитаме техните първи  постижения:

Български език и литература – успеваемост в %:

 1. Писане под диктовка – 83 %
 2. Правопис на звучни съгласни в края на думата – 54%
 3. Подреждане на думи в изречение –79%

Математика – успеваемост в %:

 1. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване- 80%
 2. Релация на сбор и разлика с число – 58%
 3. Откриване на неизвестно число – 62%

Предприети са и мерки за повишаване на успеха през  следващата учебна година:

 • търсене на похвати за преодоляване на езиковата бариера;
 • допълнителна индивидуална работа с учениците, показали незадоволителни резултати на тестовете с цел овладяване на задължителния образователен минимум;
 • разнообразяване на формите и методите на преподаване за повишаване на интереса към ученето; използване на интерактивни методи;
 • богато онагледяване на изучавания материал;
 • повече упражнения за прилагане на усвоените знания и правописни умения в писмената реч на учениците;
 • правилно намиране на баланс между възприемателните възможности на учениците и трудността на преподавания материал;
 • включване на повече дейности за усвояване, в които ученика да има активно участие;
 • проява на по-голяма взискателност към ученици и родители;
 • възлагане на повече самостоятелни задачи, които да превърнат ученика в активна част от учебния процес;
 • практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използаването на методите за учене чрез действие;
 • създаване на умения на учениците за самооценка, самоанализ и самоконтрол;
 • работа по проекти, при което сами да изследват и стигат самостоятелно до изводи и решения;

Резултати от учебната дейност на учениците от V до VІІ клас

Сравнителния анализ показва, че почти по всички предмети и класове резултатите от годишния успех са по-ниски в сравнение с входните нива. По-слабите резултати се дължат предимно на преминаването към обучение в електронна среда, по-конкретно загубата на време до достигане на нормален ритъм на работа и по-специфичните условия на преподаване и усвояване на материала.

По български език и литература, математика, информационни технологии, английски език, човекът и природата,история и география най висок успех в края на учебната година са показали учениците от VІа и VІб класове.

По, физика, химия и биология най- висок е успеха на VІІа клас.

В края на  учебната година няма голям брой слаби оценки. Най-голям е процента на средните оценки. Отличните оценки за съжаление също са малко. Намаляването на двойките по български език и математика  в VІ клас, до известна степен се дължи на това, че с изоставащите ученици се работи по проект „Подкрепа за успех“. Той даде възможност на учениците да усвоят част от пропуснатия материал през годината. С тези ученици, които не са участвали активнов обучението в електронна среда,се проведоха допълнителни часове по съответния учебен предмет.

Резултатите от НВО в VІІ клас се очакваше да не са много високи, защото във випуска като цяло има много ученици, за които образованието не е приоритет.По време наобучението в електронна среда не участваха активно, а при присъственото  допускат голям брой отсъствия.

Друга причина е, че почти всички ученици са билингви и някои от тях не разбират условията на задачите.

Средния бал в точки по български и литература  на НВО е 31,32, а по математика – 18,58.

С цел да се повишат резултатите от учебния процес през следващата учебна година трябва да се прилагат следните действия:

– оценяването да се използва, за да се внуши у учениците чувството за напредък в учебния процес;

– на учениците да се обяснява целта на тестовете и на другите форми на оценка на техните знания;

– провеждане на консултации;

– подобряваненадисциплинатанаученеците;

-да се използват интерактивни методи и средства с цел учениците по-лесно и задълбочено да усвояват материала.

– работа с родители за осигуряване на присъствието на децата им в часовете

– провеждане на извънкласни занимания

– индивидуална работа с учениците, показали слаби резултати, като им се поставят по-леки задания.

Резултати от ДЗИ 

През учебната 2019/2020г 82 % от допуснатите до ДЗИ ученици успешно положиха двата ДЗИ, което показва, че учениците имат сравнително добра подготовка за  ДЗИ, в сравнение с резултатите от миналата учебна година, когато този показател бе 54,55%.

Среден успех от ДЗИ:  1. БЕЛ – 3.94

 1. II ДЗИ – 3.66
БЕЛ ГИ БЗО АЕ
дипл ДЗИ дипл ДЗИ дипл ДЗИ дипл ДЗИ
среден успех 4,66 3,94 4,83 3,34 3,5 3,43 5,63 4,21
брой двойки 1 2 0 0

Резултати от ДЗИ 2018/2019г

среден успех Брой двойки
БЕЛ 2,84 4
ГИ 2,84 2
БЗО 3,16 0

Въпреки дистанционното обучение през втория учебен срок,  учениците добре са се подготвили за ДЗИ по български език и литература и по биология и здравно образование, което се вижда от малките разлики между оценките от дипломите и резултатите от ДЗИ. Тези разлики са по-големи при английски език и география и икономика.

 1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДЗИ ПО БИОЛОГИЯ

2.1. Области на компетентност от учебно – изпитните програми за ДЗИ по отделните учебни предмети, които изискват по- задълбочена подготовка  на учениците

Групи химични елементи, съединения, органели и клетки

Основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите.

Основни структури и етапи от процеси в клетката

Критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите

2.2.Констатирани затруднения и пропуски  в знанията и уменията на учениците при подготовката им за ДЗИ

Пропуските в знанията и уменията на учениците при подготовката им за ДЗИ  се дължи на факта,че учениците не учат както трябва и разчитат да изкарат изпита поне със среден  /3/, за да завършат средно образование. Учениците се затрудняват при решаването на задачи  с отворен отговор.

2.3.Мерки за повишаване на резултатите от ДЗИ

Повече часове за подготовка за ДЗИ

 1. АНАЛИЗ   НА   ДЗИ  ПО  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

На  ДЗИ  по   английски   език  при  СУ,,Васил  Левски’’ с ПП- гр.Ветово се  явиха  четирима  ученика.  Учениците  са изучавали   английски език,като  втори  чужд език  9 и 10 клас,2часа  седмично, 72ч. годишно. Успеха  по английски език от  ДЗИ  е  4.21.  Основни  пропуски  и затруднения  учениците имаха  при  трансформация на изречения и писане на есе. За постигане на  по-високи резултати е необходимо   езика да се изучава  интензивно или по-разширено, на по-високо ниво.

Усилията на педагозите са насочени в следните сфери:

1.АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА.

МЕРКИ:

 • Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности;
 • Осигуряване на условия за неформално учене. Електронно; Дистанционно; Виртуално.

2.УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ.

МЕРКИ:

 • Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост
 • Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето, работа по проекти, екипна работа и др.;
 • Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. Интернет сайтът на училището съдържа материали по различни дисциплини и връзки към образователни сайтове. Обогатено е съдържанието на уроци в Школо и MS Teams;
 • Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.
 • Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и проекти;
 • Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й. Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.
 •  Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.  Осигуряване на обучения за методически насоки за работата с интерактивно съдържание в мултимедийна и електронна среда.
 • Проектен подход на обучение, създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал
 • Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за преодоляването им.
 • Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

3.ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПОДОБРЕНИЕ ВЪВ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНА УЧИЛИЩНА СРЕДА.

МЕРКИ:

 • Изградени са училищни екипи за: подкрепа за личностно развитие на ученика;  изграждане на позитивен организационен климат;  утвърждаване на позитивна дисциплина и самодисциплина;  развитие на училищната общност
 • Изграждане на умения за работа в екип  и по проекти в паралелката Създаване на условия за проектно учене;
 • Използване на интерактивни методи на обучение с доказан ефект върху изграждане умения за работа по проекти в екип;
 • Осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми;
 • Организиране от училището на състезания, конкурси, разнообразни занимания по интереси и др., разкриващи талантите и уменията на учениците.

АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА

Обучението в електронна среда е форма, при която между обучаващите и учащи субекти съществува пространствена дистанция и взаимодействието между тях се опосредства от техническите средства.

В нашето училище то стартира в началото на март с въвеждането на извънредното положение.Вначалото всички класове сформираха фейсбук групи. Връзката между учител и ученик се осъществяваше в повечето случаи с поставяне на домашна работа. С избора на  Microsoft   teams като  обучаваща платформа бяхме изправени пред нови предизвикателства.

Основните затруднения  бяха свързани с:

 • Разделянето на преподавател и учащи се в учебния процес;
 • Използване на нови учебни средства за усвояване на учебното съдържание
 • липса на подходящи технически средства при известна част от учениците;
 • различното ниво на дигитални компетентности на учащите се;
 • приоритет на самоконтрола над контрола от страна на преподавателя;
 • кратките срокове, в които трябва да се усвоят функционалните възможности на платформата, която се използва;
 • лоша интернет връзка ;
 • липса на подкрепа от страна на родителите.

Обучението по български език и литература в електронна среда  в нашето училище не прави изключение. Голяма част от учениците споделяха, че им липсва прекият контакт с преподавателя.  Някои възприеха електронната форма като една дългосрочна ваканция, през която да се занимават с други неща. Наложи се да ги присъединяваме за всеки учебен час. Плюс на електронната форма на обучение беше, че всички материали, използвани в часовете, се качват в платформата и са достъпни за учениците по всяко време. Усвоени бяха нови умения за работа с ресурсите на платформата. Самите ученици влизаха в ролята на обучаващи, за да помагат на свои съученици.

Уроците по чужд език се провеждаха чрез събрания. В процеса на работа използвахме електронен учебник на издателство „Просвета“, видеоклипове от„Уча се“,видеоклипове от Ютуб и en.is collective.com по английски език. Учениците в някои класове бяха ентусиазирани, но много от тях проявяваха  и  пасивност.

Преподавателите по предметите по професионална подготовка смятат, че работата в електронна среда носи повече позитиви, отколкото негативи. В кратък срок бяха прецизирани каналите за връзка и оптимизирани методите и споделяните ресурси.

Преподавателят в специалността „ Икономическо информационно осигуряване“ получи дарение от „Микроинвест“, което даде възможност учениците да продължат и в електронна среда да работят в часовете по учебна практика.

По учебните предмети „Електротехника“ и „Лабораторна практика“ трудностите произтичат от липсата на обучителни ресурси. Необходимо е да се създаде „банка“ от такива за повишаване на ефективността на обучението.

Същото се отнася и за учебния предмет „Техническо чертане“, тъй като липсват видео клипове с програми за чертане.

Подобна е и ситуацията за учебната практика по органична химия. Няма налични демонстративни уроци, което е предизвикателство за преподавателя да изготви подходящи методически материали.

Какво може да се направи, за да се подобри работата в електронна среда?

 • Осигуряване на равен достъп до възможности за онлайно бучение.
 • Използване на синхронна и асинхронна форма, тъй като в много семейства техническото средство е едно, а учениците са двама или трима.
 • При възможност да се провеждат консултации в присъствена форма, като се спазват противоепидемиологичните мерки.
 • Абонамент на училищно ниво за образователни сайтове от типа на „Уча се“.
 • Подобряване на комуникацията между преподавателите и медиаторите, за осъществяване на ефективно взаимодействие с родителите. Може би трябва да се създаде техен екип в платформата.
 • Оценяването на знанията и уменията на учениците да става след осъществяване на пряка видео връзка.
 • Преподавателите да насърчават и провокират творческата активност на учениците.
 • Търсене на форми за по-активно съдействие от страна на родителите.