За учителите

Име

Длъжност

Стефка Петрова Тончева

Директор, учител по бълг.език и л-ра

Диана Петрова Панова

Помощник-директор, начален учител

Валентина Димитрова Наумова

Помощник-директор,учител история и геогр

Маргарита Минчева Дамянова

Старши възпитател

Раделина Великова Недева

Старши учител подготвителен клас

Дарина Тодорова Радева

Старши начален учител

Хава Мехмедова Велиева

Старши начален учител

Светлана Панайотова Петрова

Старши начален учител

Ренел Расимова Бейтулова

Начален учител

Светла Иванова Няголова

Старши начален учител

Росица Маринова Рашкова

Старши начален учител

Невин Лютфиева Азисова

Старши начален учител

Цонка Илиева Дамянова

Старши начален учител

Светлана Кирилова Иванова

Старши начален учител

Галина Ташинова Чавдарова

Старши начален учител

Сюлбие Ибрямова Сейдахмедова

Старши възпитател

Емел Фикретова Хюсеинова

Старши възпитател

Севал Мехмедова Яшарова

Старши възпитател

Дилбер Адемова Сейдахмедова

Старши начален учител по английски език

Нели Стоянова Василева

Старши учител по български език и литература

Снежа Стефкова Иванова

Старши учител по български език и литература

Бисерка Георгиева Божанова

Старши учител по български език и

л-ра, руски език

Тезджан Ангелова

Старши възпитател

Шенгюл Рашидова Яшарова

Старши учител по български език и литература

Хюлия Сабриева Маджирова

Старши учител по майчин и руски език

Нилюфер Сали Белберова

Учител по руски език

Ивелина Великова Димова

Старши учител по английски език

Бахар Мехмедова Ахмед

Старши учител по математика и ИТ

Елка Йорданова Антонова

Старши учител по математика и ИТ

Драгомир Христов Динков

Старши учител по математика

инж. Андреяна Димитрова Зачева

Старши учител по информатика, ИТ,

и теор.специални предмети

Христо Великов Попов

Старши учител по химия и англ.език

Десислава Маринова Иванова

Старши учител по биология

Кремена Стоянова Станчева

Младши учител по география

Аффе Сюлейманова Селимова

Старши учител по физика

Нурсен Нехатова Салиева

Учител по история

Росица Добрева

Милена Цанкова

Лина Йорданова

Заместващи учители
Любомир Цонев Антонов

Учител по музика, ИТ

Гюлхан Исмаилов Караманов

Педагогически съветник

Нурие Хюсеинова Генджева

Старши учител по физ.възпитание и спорт

Хасан Бехатов Салиев

Младши учител по технологии

Мейлин Бейхан Белберова

Учител по спец.иконом.предмети

инж. Недялко Владов Денчев

Старши учител по спец. практ.предмети

инж. Севджихан Адемова Абтишева

Учител по спец.техн. предмети

Ренел Расимова Бейтулова

Старши възпитател

Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

Възпитател

Севгин Сезахиев Кюсебов

Старши възпитател

Несрин Бехатова Ибрям

р-л компютърен кабинет