За учителите

Учителски колектив

Име

Длъжност

Стефка Петрова Тончева

Директор

Диана Петрова Панова

Помощник-директор

Валентина Димитрова Наумова

Помощник-директор

Раделина Великова Недева Старши начален учител
Дарина Тодорова Радева Старши начален учител
Хава Мехмедова Велиева Главен начален учител
Светла Иванова Няголова Старши начален учител
Севал Мехмедова Яшарова Старши начален учител
Галина Ташинова Чавдарова Старши начален учител
Дилбер Адемова Сейдахмедова Старши начален учител
Нивелина Илиянова Илиева Учител прогимназиален етап
Стефан Георгиев Ангелов Учител прогимназ. етап в ЦОУД
Росица Пенчева Димитрова Старши учител прогимназиален етап
Бисерка Георгиева Божанова Старши учител прогимназиален етап
Хюлия Сабриева Маджирова Старши учител прогимназиален етап
Ивелина Великова Димова Старши учител прогимназиален етап
Бахар Мехмедова Ахмед Главен учител прогимназиален етап
Елка ЙордановаАнтонова Старши учител прогимназиален етап
Андреяна Димитрова Зачева Главен учител теоретично обучение
Нина Миткова Мавродинова Учител гимназиален етап
Десислава Маринаво Иванова Старши учител прогимназиален етап
Нурсен Нехатова Салиева Старши учител прогимназиален етап
Кремена Стоянова Станчева Старши учител гимназиален етап
Любомир Цонев Антонов Старши учител прогимназиален етап
Айтен Басриева Юмерова Старши учител прогимназиален етап
Хасан Бехатов Салиев Учител прогимназиален етап
Тезджан Хамидова Ангелова Старши учител прогимназиален етап
Алтан Хайри Моллов Учител гимназиален етап
Рилена Любомирова Ганева Учител теоретично обучение
Димчо Василев Киряков Учител практическо обучение
Петя Пламенова Тодорова Учител методик
Емел Фикретова Хюсеинова Старши начален учител в ЦОУД
Севгин Сезахиев Кюсебов Старши начален учител в ЦОУД
Ренел Расимова Бейтулова Старши начален учител в ЦОУД
Росица Стоянова Добрева Старши начален учител в ЦОУД
Сюлбие Енверова Реджебова Начален учител в ЦОУД
Eлис Муталибова Камбурова Учител прогимназ. етап в ЦОУД
Кремена Руменова Керчева Учител, ресурсен
Несрин Бехатова Ибрям Ръководител  направление  ИКТ
Гюлхан Исмаилов Караманов Педагогически съветник