Материали по електротехника

ТЕМИ ЗА ДЗИ за специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Моля, внимателно четете и  задачите, както и допълнителния материал към тях.

Допълненията по темите са в червено.

За задачите за трифазно напрежение приемаме 400V, за еднофазно напрежение 230V.

Обърнете внимание, че е възможно някои отговори да включват отричане.

ТЕМА 1     ТЕМА 2    ТЕМА 3    ТЕМА 4     ТЕМА 5    ТЕМА 6 

ТЕМА 7     ТЕМА 8    ТЕМА 9    ТЕМА 10   ТЕМА 11   ТЕМА 12 

ТЕМА 13   ТЕМА 14  ТЕМА 15  ТЕМА 16   ТЕМА 17   ТЕМА 18

У Ч Е Б Н И Ц И

Справочник по електротехника

Електричество в дома – на руски език

Ел.техника – учебник студенти

Дефектнотокова защита

Електронен учебник по ЗБУТ

Теоретична електротехника 1 част – учебник

Електрообзавеждане на минни предприятия – учебник

Електроматериалознание – учебник

Електроснабдяване – учебник за студенти

Електроснабдяване – учебник

Релейна защита – учебник за студенти

Шлосерство 1 част

Шлосерство 2 част и техническо чертане

Постояннотокови вериги – учебник

Ръководство по електрически инсталации

Сборник задачи по електротех.подготовка

Постояннотокови електрически машини

Електротехника и електроника – учебник 

Електрически машини – 2 част – учебник

Асинхронни двигатели 

Асинхронни машини

Електрозадвижване и автоматизация – учебник