Учебно-тренировъчен център

Снимки от Пловдивския панаир на УТФ

ТФ ФЕСТ 2016

в гр. Пловдив можете да разгледате ТУК

Какво представлява учебно-тренировъчната фирма?*

      Учебно-тренировъчната фирма е модел на предприятие, предназначен за учебни цели. Този модел разрешава възпроизвеждане на различни по своята трудност процеси от „реалната” дейност на предприятието, така че те да станат прозрачни и разбираеми за учебния процес. Учебно-тренировъчната фирма е подходяща за овладяване, изпробване и задълбочаване както на икономическите знания, така и на умения и поведенчески модели във всички структурни звена на едно предприятие: от характерните за сътрудника-специалист в даден отдел до тези на предприемача.

      В учебно-тренировъчната фирма се извършват всички характерни за икономическата практика на бранша търговски операции – от снабдяване, през предоставянето на услуги до пласмента. Свързаните с това търговски дейности трябва да се извършват от обучаемия в съответствие с обичайната търговска практика и изискванията на закона. В действителност обаче стоките и услугите, както и необходимите за извършването на плащанията пари реално не съществуват. Изготвят се необходимата за предприятията информация и документи, като обменът им се извършва с помощта на съвременните технологични и информационни средства.

Всяка учебно-тренировъчна фирма, в съответствие със стопанската практика, е структурирана по отдели. Учениците минават през различни отдели и изпълняват специфичната за тяхното функциониране дейност.

    Предимство на учебно-тренировъчната фирма е симулацията. Неправилните решения, които в реалната професионална практика може да доведат до щети за собственото предприятие, в учебно-тренировъчната фирма не водят до сериозни икономически последици. Те са част от собствения опит на ученика и важен фактор за процеса на учене.

Цел на обучението в учебно-тренировъчната фирма е интердисциплинарното, активно, насочено към решаване  на проблеми, съобразени с реалната практика и ориентирано към личността на ученика преподаване на знания чрез извършване на типичните за едно реално предприятие дейности и отчитане на връзките и взаимодействията между отделните предприятия.

В учебно-тренировъчната фирма може да се натрупат знания и опит в областта на икономиката и на търговията. Това внася динамика в ученето. Учениците влизат в ролята на ръководители и сътрудници, някои изграждат предприемачески дух, учителите пък приемат функциите на фирмени консултанти, а някои – и управлението на фирмата.