Административни услуги

НАРЕДБА № 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Свободни места за ученици по паралелки към 05.02.2020 г.

Приемане и преместване на ученици

Бланка заявление за преместване

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в самостоятелна форма на обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в дневна форма на обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликати

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка за завършен клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на УП -2

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на УП -3

ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване от учебни занятия

ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на ученик от училище

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за завършен клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)